ALV / Algemene Ledenvergadering – 3 mei 2019

HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR U UIT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze zal gehouden worden op vrijdag 3 mei 2019 om 20.00 uur tijdens onze verenigingsavond te Hoofddorp.

Zaal open vanaf 19.00 uur.

Wij stellen ons voor de volgende AGENDA in behandeling te nemen.

1. Opening.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.

3. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 1 juni 2018.

4 a. Jaarverslag van de secretaris.
4 b. Jaarverslag van de penningmeester, vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
4 c. Jaarverslag van het rondzendverkeer.
4 d. Jaarverslag van de veilingmeester.

5. Verslag van de kascommissie / Décharge bestuur.

6. Vaststelling van de contributie voor 2020.
Geen voorstel van het bestuur voor verhoging/verlaging.

7. Vaststelling van de begroting voor 2019.

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn de heer G.T.B. Visser (vicevoorzitter) en de heer T.A.J.M. van Leeuwen (penningmeester). De heer Visser stelt zich herkiesbaar, de heer van Leeuwen niet. Wij hebben de heer L.G. Bijster bereid gevonden om de functie van penningmeester te gaan bekleden als de vergadering daarmee akkoord gaat. Kandidaten voor deze functie’s kunnen zich opgeven tot het begin van de vergadering.

9. Benoeming van een nieuw Kascontrole-commissielid en (her-)benoeming van een lid voor de Commissie van beroep en de Nalatenschapscommissie.

10.Rondvraag.

11. Sluiting ALV.

Na een korte pauze zal er een veiling van 180 kavels worden gehouden

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2019. Bookmark de permalink.