Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

HIERBIJ NODIGT HET BESTUUR U UIT VOOR
DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

deze zal gehouden worden op vrijdag 7 oktober 2022 om 20.00 uur
tijdens onze verenigingsavond te Hoofddorp.
Zaal open vanaf 19.00 uur.

Wij stellen ons voor de volgende AGENDA in behandeling te nemen.

1. Opening.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.

3. Behandeling en goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 3 mei 2019.

4. a. Jaarverslag van de secretaris.
4 b. Jaarverslag van de penningmeester, vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
4 c. Jaarverslag van het rondzendverkeer.
4 d. Jaarverslag van de veilingmeester.

5. Verslag van de kascommissie / D├ęcharge bestuur.

6. Vaststelling van de contributie voor 2023.
Geen voorstel van het bestuur voor verhoging/verlaging.

7. Vaststelling van de begroting voor 2022.

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn de heer G.T.B. Visser (Vice voorzitter) en de heer L.G. Bijster (Penningmeester). Beiden stellen zich herkiesbaar. Kandidaten voor deze functies kunnen zich opgeven tot het begin van de vergadering.

9. Benoeming van een nieuw Kascontrole-commissielid en (her-) benoeming van een lid voor de Commissie van beroep en de Nalatenschapscommissie.

10. Rondvraag.

11. Sluiting ALV.

Na een korte pauze zal er een veiling van 180 kavels worden gehouden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws 2022. Bookmark de permalink.