Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING POSTZEGELVERENIGING HAARLEMMERMEER & WWW.PZVH.NL

PRIVACYVERKLARING POSTZEGELVERENIGING HAARLEMMERMEER

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • datum aanvang lidmaatschap

Deze gegevens worden beheerd door de voorzitter en de ledenadministrateur.

 • e-mailadressen van leden voor verzending maandblad en schriftelijke bieders worden beheerd door de voorzitter
 • bankrekeningnummer van leden voor uitbetalingen aan inzenders rondzendverkeer worden beheerd door de penningmeester rondzendverkeer.

Onze vereniging is aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie (SvF).Met SvF is een verwerkersovereenkomst gesloten ter bescherming van uw privacyrechten. Uw gegevens worden deels doorgegeven aan SvF voor de uitvoering van de door haar verleende diensten ten behoeve van leden van onze vereniging. Svf heeft voor onze vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie. De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest. Zij ontvangen naam adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het Maandblad. Met de uitgeven van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract gesloten.

De Stichting heeft met Abonnementenland een zg. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd. De adressering geschiedt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw privacyrechten.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan diegenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.

Uw rechten:

 1. Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
 2. Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
 3. Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
 4. Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op bijvoorbeeld per e-mail of brief.
 5. Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
 6. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Opgemaakt 25 mei 2018.

PRIVACYVERKLARING WEBSITE WWW.PZVH.NL

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het schrijven van een e-mail aan ons verstrekt.

Wij kunnen de de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw e-mail wordt niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent van onze vereniging en er geen lidmaatschap wordt afgesloten.

DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zie ook onze algemene privacyverklaring hier boven.

COOKIES EN ANDERE WEBTECHNOLOGIEËN
Onze site verzamelt automatisch gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen door uw internetbrowser. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend.

Op www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/nl/ vindt u ook meer informatie over cookies in het algemeen, waaronder hoe u kunt zien welke cookies op uw (mobiele) apparaat zijn geïnstalleerd en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de persoon met wie u eerder zelf contact heeft opgenomen.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via webmaster [at] pzvh.nl

www.pzvh.nl is een website van Postzegelvereniging Haarlemmermeer.